Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk, anders is aangegeven. 

Ik: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Angelique Vijge, eigenaar van Angelique Vijge – Life Balance, gevestigd te Twello en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52368211.

Jij: ook wel klant of deelnemer genoemd.

Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen mij en de klant waaronder begrepen werkzaamheden en dienstverlening, die bestaat uit het geven van coaching en uitvoerende werkzaamheden van administratie, marketing of websites of alle andere diensten vermeld op al mijn websites. 

Ik behoud mij het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen. 

Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door mij gemaakte offerte door mijn klant is ondertekend, of schriftelijk is bevestigd. 

Door mij opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege.  

Opdracht

Ik behoud het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te laten verrichten.

Ik ga met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van coaching en bedrijfsmatige operationele en management ondersteunende activiteiten in te zetten.

De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip en na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen. 

Je mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten, nooit een resultaatverplichting. Je bent als klant zelf verantwoordelijk voor behaalde resultaten ter verbetering van fysiek, emotioneel, mentaal en financieel welzijn. Keuzes en beslissingen die jij neemt voor jezelf en jouw bedrijf zijn altijd jouw eigen verantwoordelijkheid. 

Indien er een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door mij dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van mij op. 

Jij kan om die reden de gesloten overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. We kunnen een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen ik de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor jou een reden opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

Ik verricht de werkzaamheden in beginsel vanuit de eigen locatie van. 

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.

Eventuele klachten of tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk aan mij te worden gemeld. 

Betaling/ annulering

Betalingen voor een workshop of training worden vooraf bij aanmelding betaald. Voor trajecten geldt dat de tarieven bij het eerste contact duidelijk wordt gemaakt.

Betaling voor diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door mij aan te geven wijze. Ik ben gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.

Alle prijzen op mijn website zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. 

Bij niet-tijdige betaling ben jij, mij een rentevergoeding van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien ben je in dat geval verplicht alle door mij gemaakte incassokosten te vergoeden.  

Annulering voor één van mijn producten of diensten moet schriftelijk of per e-mail contact@angeliquevijge.nl gemeld worden bij mij. Jij behoudt het recht om binnen vijf werkdagen na aanmelding deze weer in te trekken.

Voor gemaakte afspraken geldt het volgende:

Voor afspraken die binnen een individueel programma (1 op 1 coaching) vallen geldt dat er tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Bij afzegging binnen 48 uur, kan geen aanspraak gedaan worden op de afspraak en wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Voor een (online) training/workshop/event geldt dat bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de activiteit, restitutie van het betaalde bedrag plaatsvindt. Bij annulering daarna wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd.

Bij voortijdig stoppen – na aanvang – op eigen verzoek, is er geen restitutie van het deelname tarief mogelijk. Ook niet als gekozen is voor een termijnbetaling.

Opschorting en ontbinding

Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, indien:

Jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Indien je een achterstand in betaling hebt. 

Na het sluiten van de overeenkomst mij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.  

Geheimhouding

De door jou verstrekte gegevens en informatie zal door mij vertrouwelijk worden behandeld. Alle informatie van jou wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door mij. 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van mij is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Angelique Vijge in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Angelique Vijge alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van doordat ik er vanuit ga dat door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan mij kenbaar behoorde te zijn.

Ik ben niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.

Indien er schade ontstaat door het inschakelen van de uitvoering van een  een of meer derden, zal ik slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat ik op bedoelde derde(n) kan verhalen.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle door mij verstrekte documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc, zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van mij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien dan streef ik ernaar deze in eerste instantie in onderling overleg met jou op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd. Op alle rechtsverhoudingen tussen mij en jou is Nederlands recht van toepassing.